PLAN TIJ – DORDRECHT

Op de grens van stad en landschap, waar water en land elkaar ontmoeten, ontwikkelt zich een uniek woonmilieu. Het plan ‘TIJ’, als overgang tussen Wantijpark en aangrenzende woonbuurten, wordt in de directe invloedssfeer gebracht van het getijdenlandschap. De polder wordt ‘teruggegeven’ aan de natuur. Eb en vloed bepalen in belangrijke mate de beleving van de woonomgeving. Juist deze getijdenbeweging zal de sfeer kenmerken van dit gebied. Rietlanden, griendachtige houtopstanden, struwelen en moerasbossen afgewisseld met grote watervlakken domineren het beeld. De vrije ligging van de Noordendijk en Wantijdijk benadrukken de openheid aan de zijde van de stad ten opzichte van de groene verdichting aan de landschapszijde.

Door middel van een geulen- en krekenstelsel wordt de open waterzone in contact gebracht met een dichte groene rand van het Wantijpark. Met grote ecologische potenties zoals 3,5 km natuurlijke oevers, eilanden en zachte- en hardhoutzones wordt de landschappelijke context verder uitgewerkt.

Met het oog op de gewenste compactheid versus de grote openheid langs de dijken is voorzien in een viertal kreekruggen waarop gewoond wordt. In de tussenliggende ruimte vormen water en houtopstanden de schakel tussen de grote open ruimte en de dichte groene rand van het Wantijpark. Op de kreekruggen zelf vindt eveneens een geleidelijke verdichting plaats. Van éénzijdig langs de steigers via tweezijdig ter weerszijden van de boswegen ontwikkelt de bebouwing zich naar een genuanceerde verdichting in de zone ten zuiden van het Wantijpark.

Het unieke karakter van de landschappelijke omgeving en de grote verscheidenheid in ruimtelijke karakteristieken levert een breed scala aan woningtypen. Wonen op palen, langs steigerconstructies, op de kreekrug en in het bos vormen een grote rijkdom aan woonsferen. De rijke verzameling woningtypes bestaat uit boswoningen, boothuiswoningen, waterwoningen, clusterwoningen, appartementen en woningen op vrije kavels.

De relatie tussen woningpeilen, maatgevend hoogwater en de waterkering heeft geleid tot zeer specifieke ontwerpuitgangspunten. Gevonden oplossingen variëren van wonen op palen, half verdiepte parkeerstraten, alternatieve bouwrijpmethoden tot een gesloten grondbalans.

Duurzame stedenbouw en architectuur leiden eveneens tot creatieve oplossingen. Vanaf conceptueel niveau (water als ruimtelijk ordenend principe) via planuitwerking (stadsnatuur en ecologie) tot op civieltechnisch niveau (gesloten grondbalans) is het plan ‘TIJ’ een exponent van hedendaagse duurzame stedenbouw.

Het is de synergie tussen landschap, stedenbouw en architectuur die bepalend is voor het uiteindelijke resultaat.

Locatie: Dordrecht, Nederland
Opdrachtgever: De Koning Wessels
Partners: Klunder architecten
Datum: 2001 - 2009
Categorie: Strategie, Stedenbouw, Landschapsarchitectuur, Architectuur, Openbare ruimte