GROENOORD ZUID – SCHIEDAM

De naoorlogse ruimtelijke ordening in Nederland staat in de jaren ’50 en ’60 in het teken van de wederopbouw. De planning en stedenbouw uit die tijd kenmerkt zich door een noodzaak voor snel en goedkoop bouwen om tegemoet te komen aan de grote woningnood na WO II. Traditioneel bouwen was duur en tijdrovend, daarom werden nieuwe seriematige bouwtechnieken ontwikkeld. De stedenbouw van die periode volgt een vergelijkbare rationaliteit. De oplossing en kwaliteit van wonen werd door de architecten gezocht in een seriematige herhaling van gestapelde bouw in een verkavelingspatroon, dat als stempels in een groene publieke omgeving werd geplaatst. Dit leidde tot grootschalig opgezette ruime wijken met een relatief hoge dichtheid en veel collectief groen.

Vandaag de dag zijn dergelijke woonconcepten niet zondermeer conform de woonwensen van de markt. Vaak betreft het ook eigendom van woningcorporaties, die delen renoveren, verkopen of slopen voor vervangende nieuwbouw. Voorheen was grootschalige herstructurering het antwoord op de discrepantie tussen aanbod en vraag. Nu wordt de kwaliteit van wederopbouwwijken genuanceerder beoordeeld, door bijvoorbeeld delen van de wijk te transformeren van gestapelde bouw naar grondgebonden woningen. De ruimtelijke ordening richt zich weer op inbreiding in plaats van uitbreiding van stedelijk gebied.

Stijlgroep heeft voor Groenoord Zuid de mogelijkheden voor transformatie onderzocht, waarbij een bredere mix van woontypologieën en wooncarrière kan landen in de ruim opgezette naoorlogse wijk. De basis wordt gevormd door een flexibele ruimtelijke strategie rond een nieuwe groene publiekelijk ruimte in het hart van de buurt. Daaromheen kan gefaseerd een plek worden geboden aan verschillende doelgroepen van sociale woningbouwbewoners tot sociale stijgers en ook terugkerende empty-nesters. De ruimtelijk strategie biedt een goede openbare ruimte als randvoorwaarde voor de verschillende gewenste woonmilieus. Deze kunnen in de komende jaren doorgroeien naar een gemengd stedelijk milieu in beeld, woningtype en sociaaleconomische doelgroepen.

Locatie: Schiedam, Nederland
Opdrachtgever: Gemeente Schiedam
In samenwerking met: Woon Plus
Periode: 2016 - 2017
Categorie: Visie, Stedenbouw, Landschapsarchitectuur, Openbare ruimte