Stedenbouw

GROENOORD ZUID – SCHIEDAM

De na-oorlogse ruimtelijke ordening in Nederland staat in de jaren ’50 en ’60 in het teken van de “wederopbouw”. De planning en stedenbouw uit die tijd kenmerkt zich door een noodzaak voor snel en goedkoop bouwen om tegemoet te komen aan de grote woningnood na WO II. Traditioneel bouwen was duur en tijdrovend; daarom werden nieuwe seriematige bouwtechnieken ontwikkeld. De stedenbouw van die periode volgt een vergelijkbare rationaliteit waarin de oplossing en kwaliteit van wonen door de archtiecten werd gezocht in een seriematige herhaling van gestapelde bouw in een verkavelingspatroon, dat als stempels in een groene publieke omgeving werd geplaatst. Dit leidde tot grootschalig opgezette ruime wijken met een relatief hoge dichtheid en veel collectief groen. Vandaag de dag zijn dergelijke woonconcepten niet zondermeer conform de woonwensen van de markt. Vaak betreft het ook eigendom van woningcorporaties, die delen renoveren, verkopen of slopen voor vervangende nieuwbouw. Waar voorheen grootschalige herstructurering het antwoord was op de discrepantie tussen aanbod en vraag, wordt de kwaliteit van wederopbouwwijken nu genuanceerder beoordeeld, door bijvoorbeeld delen van de wijk te transformeren van gestapelde bouw naar grondgebonden woningen. Nu de ruimtelijke ordening zich weer richt op inbreiding in plaats van uitbreiding van stedelijk gebied, heeft Stijlgroep voor Groenoord Zuid de mogelijkheden voor transformatie onderzocht, waarbij een bredere mix van woontypologieën en wooncarrière kan landen in de ruim opgezette na-oorlogse wijk. De basis wordt gevormd door een flexibele ruimtelijke strategie rond een nieuwe groene publiekelijk ruimte in het hart van de buurt, waaromheen gefaseerd verschillende doelgroepen van sociale woningbouw tot sociale stijgers en waar ook terugkerende empty-nesters een plek kan worden geboden. De ruimtelijk strategie biedt een goede openbare ruimte als randvoorwaarde voor de verschillende gewenste woonmilieus, die in de komende jaren kan doorgroeien naar een gemengd stedelijk milieu in beeld, woningtype en sociaal-economische doelgroepen.

Locatie: Schiedam, Nederland
Opdrachtgever: Gemeente Schiedam
In samenwerking met: Woon Plus
Periode: 2016 - 2017
Categorie: Visie, Stedenbouw, Landschapsarchitectuur, Openbare ruimte