PARKSTAD – ROTTERDAM

Deze visie op het gebied ‘Parkstad’ in Rotterdam Zuid is het resultaat van een marktconsultatie in opdracht van BPD/gemeente Rotterdam. In het zuidelijk deel van Kop van Zuid, ligt het plandeel Parkstad, tussen Afrikaanderwijk en Feijenoord. Het gebied bestond uit arbeiderswijken en later migrantenwijken. Vroeger van elkaar gescheiden door het brede spooremplacement en nu doorsneden door de stedelijke allure van de Laan op Zuid. Parkstad is het sluitstuk van Kop van Zuid. Tot op heden brachten de ontwikkelingen als een sociale ‘wig’ aantoonbare gentrificatie met zich mee. Nu moet dit plandeel juist verbindingen leggen tussen de wijken Afrikaanderwijk, Feijenoord en Hillesluis. Sociaaleconomische verbindingen worden gelegd tussen de nieuwe welvarende Kop van Zuid en de “vecht en ik zal boven komen drijven” mentaliteit van Zuid. Een humane wooncarrière binnen de buurt wordt weer mogelijk gemaakt. Sociale netwerken blijven intact. Ook interactie, co-creatie en maatschappelijke betrokkenheid worden zo gestimuleerd.

In deze visie op Parkstad worden alle kwaliteiten en kansen met elkaar verbonden: fysiek, ruimtelijk, sociaal, maatschappelijk en economisch. Er is een diversiteit aan ingrepen en een breed aanbod aan woningtypen, in aansluiting en aanvulling op de bestaande omgeving. De nieuwe kwaliteiten van Parkstad vloeien terug naar de omliggende wijken, in plaats van deze te verdringen.

In deze nieuwe realiteit van Parkstad blijft de grens tussen binnendijks en buitendijks aanwezig. Deze wordt echter van een scheidend element aan de rand omgevormd naar een centrale verbindende schakel tussen Parkstad en Afrikaanderwijk. Hiermee komt er ruimte vrij om de ‘nieuwe’ Hilledijk in te richten en te gebruiken als groene verblijfsas tussen bestaand en nieuw Afrikaanderwijk. Deze as leidt de wandelende of fietsende gebruiker langs alle belangrijke groene functies en dwarsverbindingen. Hiermee is De Hilledijk met haar waterkerende grondlichaam een echt aaneengesloten dijkpark en de groene drager van een kralensnoer aan parkachtige en diverse groene kwaliteiten; ruimtelijk en visueel opgespannen tussen het Huis op Zuid en de Essalam Moskee.

Dit netwerk aan grote en kleine verbindingen binnen de wijk en daarbuiten wordt aangevuld met een aantal “specials” op specifieke hoeken van de bouwblokken. In de plint kunnen publieke commerciële of andere functies worden ondergebracht. Zo wordt het voorzieningennetwerk van de beide wijken verder aangevuld en gecompleteerd. De graduele diversiteit aan buitenruimten verloopt via privé (tuinen) naar collectief (binnen een blok), naar semi-publiek (het hof binnen een blok) tot openbaar (de pleintjes, autovrije en autoluwe woonstraten, lanen en publieke parkjes). Vanuit de visie op een kindvriendelijke en veilige omgeving is het aanbod voor kind en ouders uiterst rijk en divers, en groeit mee met de actieradius van het kind.

Locatie: ROTTERDAM, NEDERLAND
Opdrachtgever: BPD, Gemeente Rotterdam
Datum: 2015
Categorie: Strategie, Landschapsarchitectuur, Openbare ruimte