PARKSTAD – ROTTERDAM

Deze visie op het gebied ‘Parkstad’ in Rotterdam Zuid is het resultaat van een marktconsultatie in opdracht van BPD/gemeente Rotterdam. In het zuidelijk deel van Kop van Zuid, ligt het plandeel Parkstad, tussen de wijken Afrikaanderwijk en Feijenoord. Het gebied bestond uit arbeiderswijken en later migrantenwijken, vroeger van elkaar gescheiden door het brede spooremplacement en nu doorsneden door de stedelijke allure van de Laan op Zuid. Parkstad is het sluitstuk van Kop van Zuid. Daar waar de ontwikkelingen tot op heden als een sociale ‘wig’ aantoonbare gentrificatie met zich meegebracht hebben, moet dit plandeel juist verbindingen leggen tussen de wijken Afrikaanderwijk, Feijenoord en Hillesluis. Sociaal economische verbindingen worden gelegd tussen de nieuwe welvarende Kop van Zuid en de “vecht en ik zal boven komen drijven” mentaliteit van Zuid. Een humane wooncarrière binnen de buurt wordt weer mogelijk gemaakt, sociale netwerken blijven intact, interactie, co-creatie en maatschappelijke betrokkenheid worden gestimuleerd.

In deze visie op Parkstad worden alle kwaliteiten en kansen met elkaar verbonden: fysiek, ruimtelijk, sociaal, maatschappelijk en economisch. Er is een diversiteit aan ingrepen en een breed aanbod aan woningtypen, in aansluiting en aanvulling op de bestaande omgeving. Binnen deze visie vloeien de nieuwe kwaliteiten van Parkstad terug naar de omliggende wijken, in plaats van deze te verdringen.

In deze nieuwe realiteit van Parkstad blijft de grens tussen binnendijks en buitendijks aanwezig, maar wordt omgevormd van een scheidend element aan de rand van het plangebied naar juist een centrale verbindende schakel tussen Parkstad en Afrikaanderwijk. Hiermee komt er ruimte vrij om de ‘nieuwe’ Hilledijk in te richten en te gebruiken als groene verblijfsas tussen bestaand en nieuw Afrikaanderwijk, die de wandelende of fietsende gebruiker langs alle belangrijke groene functies en dwarsverbindingen leidt. De Hilledijk is hiermee met haar waterkerende grondlichaam een echt aaneengesloten dijkpark en de groene drager van een kralensnoer aan parkachtige en diverse groen ingevulde kwaliteiten; ruimtelijk en visueel opgespannen tussen het Huis op Zuid en de Essalam Moskee.

Dit netwerk aan grote en kleine verbindingen binnen de wijk en daarbuiten wordt aangevuld met een aantal “specials” op specifieke hoeken van de bouwblokken, waar in de plint publieke commerciële of andere functies kunnen worden ondergebracht, die het voorzieningennetwerk van de beide wijken verder aanvult en completeert. De graduele diversiteit aan buitenruimten verloopt via privé (tuinen) naar collectief (binnen een blok), naar semi-publiek (het hof binnen een blok) tot openbaar (de pleintjes, autovrije en autoluwe woonstraten, lanen en publieke parkjes). Vanuit de visie op een kindvriendelijke en veilige omgeving is het aanbod voor kind en ouders uiterst rijk en divers, en groeit mee met de actieradius van het kind.

Locatie: ROTTERDAM, NEDERLAND
Opdrachtgever: BPD, Gemeente Rotterdam
Datum: 2015
Categorie: Strategie, Landschapsarchitectuur, Openbare ruimte