Landschap is leidend

Landschap kent vele verschijningsvormen. Het tastbare landschap, van landschappelijk tot stedelijk, vormt onze leefomgeving. We wonen en werken er, rijden er door en recreëren er. Het landschap wordt niet alleen gevormd door tuin, park en agrarisch gebied, maar ook door de dichtbebouwde stedelijke gebieden, pleinen en boulevards.

Analyse van dit landschap levert inzichten in de balans tussen ruimtelijke kwaliteit, beleving, functies en waarden, waarbij bestaande kwaliteiten worden versterkt en / of nieuwe concepten worden ingepast. Zo bezien fungeert het landschap als drager voor nieuwe ontwikkelingen, zowel binnen als buiten de stad. Het overbrugt alle schaalniveaus van ruimtelijke ordening tot inrichting. Het ontwerp van Stijlgroep zoekt de duurzame synergie tussen landschap, stedenbouw en architectuur.

Het kennen van ruimte

Zowel bij landschapsplanning als bij stedelijke herontwikkeling is een treffende ruimtelijke analyse van wezenlijk belang. Stijlgroep legt zich toe op het herkennen van patronen, hun historische en maatschappelijke context, het interpreteren daarvan en het opsporen van ruimtelijke vraagstukken. Het vereist bekendheid met trends in gebruik, beheer en beleving van de ruimte. Alleen zo wordt het fundament gelegd van een goed ruimtelijk concept, waarbij de kennis wordt gekoppeld aan het ontwerpend onderzoek dat daarop volgt.

Het vermogen om trefzeker een ruimtelijk concept uit te werken dat in werkelijkheid de belofte van de tekentafel waarmaakt, bereiken wij door het vakmanschap van ontwerpers en technisch specialisten te bundelen in het proces van ontwerp naar realisatie. De ontwerper zoekt daarbij naar de eigenheid van de ruimte, onderscheidt de verschillende ruimtetypen en brengt hiërarchie aan; terwijl de technisch specialist zorg draagt voor praktische maakbaarheid en kostenbeheersing.

De mens centraal

Het fysieke landschap creëert condities voor het sociale landschap; het biedt naast beperkingen ook kansen en mogelijkheden. Vanuit die overtuiging willen wij ons in deze opgave ook richten op de menselijke dimensie, waarbij de markt een prominente rol heeft in de ontwikkeling van de woon- en leefconcepten binnen het plangebied. Wij stellen graag de mens centraal in het gebruik van die leefomgeving en zetten de ruime ervaring, die wij hebben op het gebied van woonconcepten in het (stedelijk) landschap graag in voor een duurzame succesvolle ontwikkeling door de jaren heen.

Vanuit een maatschappelijk besef doorgronden wij de processen die bepalend zijn voor het ruimtegebruik: de historische en sociale context, en de behoeften op langere termijn. Waar mogelijk betrekken wij bewoners en / of gebruikers van het gebied bij het ontwerp. We schatten samen met hen de mogelijkheden in en buigen beperkingen om in kansen. Onze focus op de menselijke factor vertaalt zich eveneens in de relatie van het bureau met haar opdrachtgevers. Een dienstverlenende instelling, het nemen van verantwoordelijkheden en een open communicatie vormen in onze optiek een goede basis voor een langdurige en vruchtbare samenwerking.